Skip to content
Home » วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่องงานวิจัย ผู้จัดทำ

การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมในห้องเรียนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

สโรชา ปรีดาธนโชติ

ผลของการใช้ชุดฝึกการออกเสียงอา อี อู ที่มีต่อความสามารถในการออกเสียงของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

ชยานันต์ สรวงศิริ

การศึกษารูปแบบของใบงานจากการวิเคราะห์งานที่ทำให้ผู้ปกครองช่วยสอนผู้เรียนที่บ้านในสถานการณ์โควิค-19 ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนทานตะวัน 2    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

สุคนธ์ ผาสุข

การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมโดยใช้เรื่องราวทางสังคมผ่านสื่อมัลติมีเดีย

ทิพย์อาภรณ์ คล้ายหิรัญ

ผลการใช้ชุดบัตรภาพที่มีต่อความสามารถการออกเสียงคำศัพท์ของบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

เกษสุดา นาฤทธิ์

การใช้หนังสือนิทานพัฒนาทักษะการพูดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

ภาคภูมิ  เผ่าเจริญ

ผลการพัฒนาความสามารถในการใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก ของนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้แบบฝึกการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร (facebook)

ออมอำไพ พะหงษา

การพัฒนาความสามารถในการจัดหมวดหมู่สิ่งของสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี หน่วยบริการกุมภวาปี

ณัฏฐ์นลิญ วชิระเมธาโชติ

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยการใช้สื่อบันไดลิงทรงตัว

ไชยา ศรีสุข

ผลการพัฒนาความสามารถของเด็กออทิสติก โดยใช้กล่องงานชุดฝึก ร่างกายของเรา ห้องเรียนลีลาวดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

ธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์

ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะด้านการสื่อสาร สำหรับเด็กออทิสติก

ทิพย์สุดา  คุ้มหินลาด

ผลการพัฒนาความสามารถทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยใช้ชุดฝึกการเลี้ยงไก่ไข่

วิชชากร แก้วแสนชัย

ผลการเสริมแรงโดยใช้กิจกรรมร้อยลูกปัดเพื่อลดพฤติกรรมการสะบัดมือของนักเรียนออทิสติก

บุษยากร ขอห้องกลาง

ผลการใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ที่มีต่อความสามารถในการใช้กรรไกรตัดกระดาษของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

สะใบทิพย์ ขาววิเศษ

ผลการใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ที่มีต่อความสามารถในการใช้กรรไกรตัดกระดาษของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

เพ็ญใจ มุมอภัย

การพัฒนาความสามารถในการจำแนกหมวดหมู่สิ่งของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี หน่วยบริการบ้านดุง โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา

ลัดดาพร แสงฤทธิ์

ผลการศึกษาการหยุดพฤติกรรมการวิ่งออกจากบริเวณตัวบ้าน โดยใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ของนักเรียนบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

ไพโรจน์ ไพรเขียว

ผลการศึกษาความสามารถทักษะการแต่งกายการสวมกางเกงเอวยืดโดยใช้ระบบกล่องงาน(Work Boxes System)

วิลาวัณย์ พรหมอุดม

ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวในการลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของเด็กออทิสติก

ชุลีพร คำบุญ

ผลการใช้กิจกรรมการเคลื่อนย้ายกล่องที่มีน้ำหนัก ในการลดพฤติกรรมการสะบัดมือของบุคคลออทิสติก

พีริยา มโนเอื้อ

การศึกษานวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการออกเสียงที่มีความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

จุฑามาศ พลเสน

ผลของการใช้เทคนิค NDT ต่อการทรงตัวในท่านั่ง ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

ยุทธพงษ์ เกษางาม

การศึกษาผลของการใช้โปรแกรม PTPP ที่มีต่อความสามารถในการชันคอในท่านอนคว่ำของเด็กพิการซ้อน

นิตาพฤต สมกุลทวี

ผลการพัฒนาการรับรู้อวัยวะสำหรับผู้เรียนที่มีความยกพร่องทางด้านร่างกาย

รัฐวิชญ์ ทักขนนท์

ผลของการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวในการลดพฤติกรรมซ้ำๆ ของเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

ศศิประภา สนั่นเอื้อ

ผลการใช้ภาพแสดงขั้นตอนกิจกรรมที่มีต่อความสามารถในการรีดผ้าได้อย่างถูกต้องของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

วรารักษ์ เสาเวียง

การศึกษานวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการออกเสียงที่มีความหมายของเด็กออทิสติก

กรวิภา เกตุกะราช

การพัฒนาความสามารถการยืนทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน (Walker) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวโดยการใช้โต๊ะฝึกยืน

เกศรา  นนทะริ

ผลก่อนและหลังการยืดกล้ามเนื้อน่องด้วยแผ่นกระดานยืดกล้ามเนื้อน่อง (TA BOX) ต่อความสามารถในการลุกขึ้นยืนของเด็กพิการซ้อนร่างกายและสติปัญญา

บุษริน อ้อยกลาม

การใช้แบบฝึกลากเส้นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็กออทิสติก

จรุณณี  อุ่นเที่ยว

การศึกษานวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

กานต์รวี บุราณปู่

การศึกษานวัตกรรมในการลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งในชั้นเรียนของเด็กออทิสติก ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

สุพรรณี พลแสง

การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้การแลกเปลี่ยนภาพ PECS สำหรับบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

ปิยฉัตร ประทุมรัตน์

ผลของพฤติกรรมและจำนวนลูกปัดที่ร้อยได้ของเด็กออทิสติกโดยใช้ห้องกระตุ้นประสาทรับความรู้สึก (Sensory Room) ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

อารยาพร ธิมาชัย

ศึกษาการใช้กิจกรรมศิลปะในการกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ เรื่องการนับเลข ของเด็กออทิสติก

จิราภรณ์ เบ้าพงษ์

ผลของการประคบสมุนไพรต่อสัญญาชีพของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

พีรากร อัคพิน

ผลการศึกษาความสามารถทักษะทางวิชาการ เรื่อง จำนวนและตัวเลข 1-10 โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ของนักเรียนบุคคลออทิสติก

ณัฐฐิญา มาลาหอม

ผลของการใช้ชุดฝึกการติดกระดุมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ธัญญพร พงษ์สิทธิศักดิ์

การศึกษาการใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ในการช่วยพัฒนาด้านสติปัญญาเรื่อง การเปรียบเทียบของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

เกียรติศักดิ์ ศรีสมเกียรติ

ผลการศึกษาวิธีการลดหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติก

จรุงวิทย์ พะหงษา

การศึกษานวัตกรรมที่เกี่ยวกับวิธีการที่ทำให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาทักษะทางสังคม

พงศ์รัตน์ ศรีวรรณวงษ์

การศึกษานวัตกรรมในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ของเด็กออทิสติก

ชรินทิพย์ ศิริภาพ

การพัฒนาทักษะทางสติปัญญาโดยใช้ชุดฝึกการรับรู้อวัยวะของของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หน่วยบริการหนองแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

พงศกร วงศ์นวรัตน์

การพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนรูปภาพ เพื่อการสื่อสาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี หน่วยบริการบ้านดุง

สุธาทิพย์ เพชรกันหา

ผลของการเรียนปนเล่น ที่มีผลต่อความสามารถในการสื่อความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

จิราพัชร เมาแรต

การศึกษานวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

วัชชระ ปัดชา

การศึกษาเพื่อใช้นวัตกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

มาลิณี จันทร์ภิรมย์

การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ผกามาศ ทรงศิริ

ศึกษาวิธีการลดพฤติกรรมการติดโทรศัพท์มือถือของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย     หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

พัชรินทร์  อารีเอื้อ

การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีโดยใช้กิจกรรมการปั้นร่วมกับระบบกล่องงาน (Task Boxes)

จุฑามาศ ทรงศิริ

ผลของธาราบำบัด : Halliwick Method ต่อพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

ธงชัย  คชแสง

การศึกษาการเล่านิทานช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมติดผ้าขนหนูสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล

ชุติกาญจน์ นิเทศ

การศึกษานวัตกรรมในการลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งในชั้นเรียน ของเด็กออทิสติก ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

ธิดาทิพย์ บุทธิจักร