หน่วยบริการกุดจับ

นางสาวจิราภรณ์ เบ้าพงษ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเบ้า

ตำแหน่ง พนักงานราชการ