หน่วยบริการบ้านดุง

นางสาวลัดดาพร แสงฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุธาทิพย์ เพชรกันหา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย