หน่วยบริการหนองหาน 2

นางชุลีพร คำบุญ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอุบลวัลย์ สุนันทา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย