หน่วยบริการเพ็ญ1

นางสาวณทัทร วงศ์สมบัติ

ตำแหน่ง ครู

นายพงศ์รัตน์ ศรีวรรณวงษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ