หน่วยบริการเพ็ญ 2

นางออมอำไพ พะหงษา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพรพรรณ สีหอมชัย

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายพิชิต แก้วสวรรค์

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ