หน่วยบริการโนนสะอาด

นางสาวขวัญใจ ประพงษ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวมริสา ศรีสุวอ

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ