หน่วยบริการไชยวาน

นางสาวทิพย์สุดา คุ้มหินลาด

ตำแหน่ง ครู

นางอรอุมา ทาสี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย