Skip to content

หน่วยบริการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยบริการ จำนวน 13 หน่วยบริการ ได้แก่

1) หน่วยบริการเพ็ญ 1 ตั้งอยู่ที่ ในโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง หมู่ที่ 4ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150

2) หน่วยบริการเพ็ญ 2 ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี หมู่17 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150

3) หน่วยบริการบ้านดุง ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง หมู่ 3 ถนนบ้านนาโฮง-โพธิ์ท่าเมือง ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41190

4) หน่วยบริการหนองหาน ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านกะพี้ ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130

5) หน่วยบริการกุดจับ ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 เลขที่ 1 บ้านเฟีย ถนนหนองวัวซอ-คำบง ตำบลเมืองเฟีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41250

6) หน่วยบริการโนนสะอาด ตั้งอยู่ที่ วัดศิรินทราวาส 175 หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41240

7) หน่วยบริการหนองวัวซอ ตั้งอยู่ที่ 7 หมู่ 1 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220

8) หน่วยบริการกุมภวาปี ตั้งอยู่ที่ 52 หมู่ 5 ตำบลวยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41110

9) หน่วยบริการบ้านผือ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41160

10) หน่วยบริการหนองแสง ตั้งอยู่ที่ศูนย์จัดจำหน่ายและแสดงสินค้าโอท็อปตำบลทับกุง(โค้งเกษตร) หมู่ 3 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41340

11) หน่วยบริการวังสามหมอ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 184 หมู่ 5 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ บ้านหนองแวงเจริญ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280

12) หน่วยบริการสร้างคอม ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ดำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260

13) หน่วยบริการพิบูลรักษ์ ตั้งอยู่ที่ กศน.อำเภอพิบูลย์รัก 25 หมู่ 11 บ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130

Back to top