logo school

แบบร่างประกวดราคาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและอาคารประกอบ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและอาคารประกอบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังแนบ

วันที่: 
22/12/2018