logo school

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่: 
28/12/2018