ผลงานทางวิชาการ

ที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปีการศึกษา บทคัดย่อ
1 รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
นายพิชิต  สนั่นเอื้อ 2563 Download
2 การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
นายพิชิต  สนั่นเอื้อ 2560-2562 Download
3 การประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช 2564 นายประนม  มะธิปิไข
นายไพโรจน์  ไพรเขียว
นายยุทธพงษ์ เกษางาม
2564

Download

Full-text

4 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี นางสาวอารีย์ สุวรรณพรหม
ว่าที่ ร.ต.รัฐวิชญ์ ทักขนนท์
นางสาวปิยฉัตร ประทุมรัตน์
2564

Download

Full-text

 

รูปแบบการบริหาร PICHIT Model

 

รูปแบบการบริหาร UD SPECIAL Model

Back to top