ผลงานทางวิชาการ

ที่ชื่อเรื่องชื่อผู้วิจัยปีการศึกษาบทคัดย่อ
1รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
นายพิชิต  สนั่นเอื้อ2563Download
2การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
นายพิชิต  สนั่นเอื้อ2560-2562Download
3การประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช 2564นายประนม  มะธิปิไข
นายไพโรจน์  ไพรเขียว
นายยุทธพงษ์ เกษางาม
2564

Download

Full-text

4ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีนางสาวอารีย์ สุวรรณพรหม
ว่าที่ ร.ต.รัฐวิชญ์ ทักขนนท์
นางสาวปิยฉัตร ประทุมรัตน์
2564

Download

Full-text

5การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนผ่านสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จากการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สู่ระบบการศึกษา ของ​ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ประจำจังหวัด​อุดรธานี​นายประนม  มะธิปิไข2563 – 2564

Download

 

รูปแบบการบริหาร PICHIT Model

 

รูปแบบการบริหาร UD SPECIAL Model