logo school

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการทุกประเภทให้ครอบคลุมเขตพื้นที่บริการ
  2. พัฒนาครู บุคลากร และผู้ดูแลเด็กพิการให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา
  3. ส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ