logo school

เป้าประสงค์

  1. เด็กพิการทุกประเภทในเขตพื้นที่บริการได้รับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง
  2. ครู บุคลากร และผู้ดูแลเด็กพิการ ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้มีทักษะในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  3. ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ