logo school

ส่งมอบบ้านน้องน้ำหวาน

มูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี อบต.ตำบลนาม่วง และ ชุมชนบ้านวังแสง หมู่ 10 ตำบล นาม่วงอำเภอ ประจักษ์ศิลปาคมร่วมกันปรับปรุงบ้าน น้องน้ำหวาน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท โดยวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี และชุมชน ที่ทำให้งานในครั้งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

มอบบ้านมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเดินทางมามอบบ้านมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวมอบบ้านมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ถ่ายภาพส่งมอบบ้าน
ถ่ายภาพส่งมอบบ้าน
ถ่ายภาพส่งมอบบ้าน
ผู้อำนวยการศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมส่งมอบบ้าน
ส่วนราชการและห้างร้านในจังหวัดอุดรธานี ร่วมส่งมอบบ้าน
ผู้อำนวยการศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีพูดคุยกับเจ้าของบ้าน