logo school

การนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใน

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านผู้อำนวยการ พิชิต สนั่นเอื้อ ร่วมรับฟังการนิเทศภายใน

ผู้อำนวยการกล่าวความสำคัญของงานนิเทศภายใน
ครูออมอำไพ ชี้แจงการจัดกิจกรรม
ครูเข้าร่วมการจัดนิเทศ
ครูเข้าร่วมการจัดนิเทศ
ครูเข้าร่วมการจัดนิเทศ
ครูเข้าร่วมการจัดนิเทศ
ครูเข้าร่วมการจัดนิเทศ
ครูเข้าร่วมการจัดนิเทศ
ครูเข้าร่วมการจัดนิเทศ
ครูเข้าร่วมการจัดนิเทศ
ครูเข้าร่วมการจัดนิเทศ
ครูเข้าร่วมการจัดนิเทศ