logo school

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครู ผู้ปกครองร่วมพูดคุยแนวทางการพัฒนาเด็กกับทีมนักสหวิชาชีพ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562โดยมีนายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวทักทายผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กิจกรรมภายในงาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการมีการ...

ภาพรวมรับฟังการบรรยาย

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเบิก - จ่ายเงินพัสดุ สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยท่านผู้อำนวยการ พิชิต สนั่นเอื้อ...

ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอขอบพระคุณ ท่านณรงค์ พลละเอียด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔ ที่มามอบเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ แก่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ขอบพระคุณมากครับ

ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ

คณะครู บุคลากร และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันถวายต้นเงินในงานบุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ ณ วัดบ้านหนองบุ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม

-วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี...

วันครู

-วันที่ 16 มกราคม 2562 ท่านผู้อำนวยการพิชิต สนั่นเอื้อ และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น" ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 ณ หอประชุมอเนกประสงค์...

ภาพกิจกรรมวันเด็ก

-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในงานกิจกรรมวันนี้มีธีมเป็น SUPER HERO ท่านผู้อำนวยการพิชิต สนั่นเอื้อ แต่งเป็น IRON MAN มามอบความสุขให้เด็กๆ รวมทั้งคุณครูอีกหลายท่าน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบของสนับสนุน...

ผู้ใหญ่ใจดี

-ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ และคณะ ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคให้แก่เด็กๆ

ประชุมประจำเดือน

การประชุมประจำเดือนมกราคม เพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามการดำเนินงานผลเดือนที่ผ่านมา

ขอเชิญร่วมบริจาคของขวัญ

-ขอเชิญร่วมบริจาคของขวัญให้แก่นักเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562