logo school

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 11 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนแต่ละห้องเรียนพร้อมให้คำชี้แนะวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน...

ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น

มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) จัดโครงการคาราวานมิตรภาพ ครั้งที่ 36 เพื่อซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็นฟรีแก่คนพิการ ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยใช้สถานที่ห้องประชุมและโดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยนายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล...

พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี สมาชิกกลุ่มบ้านสายใยรัก ที่มอบสิ่งของเครื่องใช้และทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความพิการและยากไร้ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกับมูลนิธิน่านฟ้าไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2562 ให้กับเด็กพิการในจังหวัดอุดรธานี ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กพิการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม โดยมีนายสันติเวช...

กิจกรรใวันไหว้ครู 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัอุดรธานี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ...

ครู ผู้ปกครองร่วมพูดคุยแนวทางการพัฒนาเด็กกับทีมนักสหวิชาชีพ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562โดยมีนายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวทักทายผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กิจกรรมภายในงาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการมีการ...

ภาพรวมรับฟังการบรรยาย

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเบิก - จ่ายเงินพัสดุ สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยท่านผู้อำนวยการ พิชิต สนั่นเอื้อ...

ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอขอบพระคุณ ท่านณรงค์ พลละเอียด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔ ที่มามอบเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ แก่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ขอบพระคุณมากครับ