logo school

ท่านผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทีได้รับรางวัลในวันครู

วันครู

-วันที่ 16 มกราคม 2562 ท่านผู้อำนวยการพิชิต สนั่นเอื้อ และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น" ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

วันครู
วันครู
วันครู
วันครู
วันครู
วันครู