logo school

พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม

พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม

-วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จำนวน 233 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,165,000 บาท
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษดังกล่าวฯ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กพิการ และครอบครัวอีกด้วย

พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม