logo school

ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ

ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ

คณะครู บุคลากร และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันถวายต้นเงินในงานบุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ ณ วัดบ้านหนองบุ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ