logo school

ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔

ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอขอบพระคุณ ท่านณรงค์ พลละเอียด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔ ที่มามอบเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ แก่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ขอบพระคุณมากครับ

ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔
ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔
ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔
ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔
ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔
ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔
ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔
ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔
ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔
ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔
ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔
ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔