logo school

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562

ครู ผู้ปกครองร่วมพูดคุยแนวทางการพัฒนาเด็กกับทีมนักสหวิชาชีพ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562โดยมีนายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวทักทายผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กิจกรรมภายในงาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการมีการ ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 และคุณครูแต่ละห้องเรียนพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตรหลานที่มารับบริการในปีการศึกษาที่ผ่านมารวมถึงแนวทางพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

ผู้ปกครองร่วมประชุม
ผู้ปกครองร่วมประชุม
ครูชี้แจงแนวทางพัฒนานักเรียน
ครูชี้แจงแนวทางพัฒนานักเรียน
ผู้อำนวยการมอบเครื่องแบบนักเรียน
ผู้ปกครองรับเครื่องแบบนักเรียน
ผู้ปกครองร่วมประชุม
ครูชี้แจงแนวทางพัฒนานักเรียน