logo school

สมาชิกกลุ่มบ้านสายใยรัก มอบสิ่งของเครื่องใช้และทุนการศึกษา

พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี สมาชิกกลุ่มบ้านสายใยรัก ที่มอบสิ่งของเครื่องใช้และทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความพิการและยากไร้ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ
พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ
พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ
พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ
พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ
พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ
พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ
พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ
พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ
พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ
พระคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ