logo school

คาราวานซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็นฟรีแก่คนพิการ ครั้งที่ 36

ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น

มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) จัดโครงการคาราวานมิตรภาพ ครั้งที่ 36 เพื่อซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็นฟรีแก่คนพิการ ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยใช้สถานที่ห้องประชุมและโดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นที่จัดโครงการในครั้งนี้

ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น
ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น
ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น
ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น
ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น
ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น
ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น
ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น