logo school

นิเทศการจัดการเรียนการสอน

นิเทศการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 11 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนแต่ละห้องเรียนพร้อมให้คำชี้แนะวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน รวมถึงวิธีการดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน