logo school

ข้าราชการครู

ครู
นางชยานันต์ สรวงศิริ
ครูนิ่ม
นางชุลีพร คำบุญ
ครูหนุ่ย
นางวิลาวัณย์ พรหมอุดม
ครูนิด
นางสาวนิตยา อินทรขีนี
ครูอ๊อฟ
นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน
ครูต่าย
นางสาวเกษสุดา นาฤทธิ์
ครูมะแม
นางสาวทิพย์อาภรณ์ คล้ายหิรัญ
ครูอาตี้
นางออมอำไพ พะหงษา
ครูโอม
นายภาคภูมิ เผ่าเจริญ
ครูยา
นายไชยา ศรีสุข
ครูป๋อม
นางสาวภัทรพร ฤทธิวัชร
ครูจี้
นางวิลาสินี กระฐินหอม
ครูต้อง
นายธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์
ครูเมย์
นางสาวทิพย์สุดา คุ้มหินลาด
ครูนุ
นายวิชชากร แก้วแสนชัย
ครูทิว
นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษ
ครูติ๊ก
นางสาวบุษยากร ขอห้องกลาง
นางสาวนิตาพฤต  สมกุลทวี
นางสาวนิตาพฤต สมกุลทวี
นายยุทธพงษ์  เกษางาม
นายยุทธพงษ์ เกษางาม
นางสาวจุฑามาศ  พลเสน
นางสาวจุฑามาศ พลเสน
นายประนม  มะธิปิไข
นายประนม มะธิปิไข