Skip to content

กลุ่มบริหารงานนุคคล

นางชยานันต์ สรวงศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสุคนธ์ ผาสุข
ตำแหน่ง ครู


นางสาวเกษสุดา นาฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู


นายธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์
ตำแหน่ง ครู


นายวิชชากร แก้วแสนชัย
ตำแหน่ง ครู


นางสาวพีริยา มโนเอื้อ
ตำแหน่ง ครู


นางสาวศศิประภา สนั่นเอื้อ
ตำแหน่ง ครู


นางสาวสุชัญญา  ลือชา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

Back to top