Skip to content
Home » วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่องงานวิจัยผู้จัดทำ
ผลการใช้ทักษะปฏิบัติ 5 ขั้นตามทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ต่อความสามารถในกระบวนการทำงาน
กลุ่มทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียนทักษะ
การดำรงชีวิต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
สุคนธ์ ผาสุข
การพัฒนาความสามารถในการเขียนชื่อของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยใช้ชุดฝึกการเขียนชื่อ
ทิพย์อาภรณ์ คล้ายหิรัญ
ผลของการศึกษา​ความสามารถ​ทักษะการช่​ว​ยเหลือตนเอง​ในชีวิต​ประจำวันการสวมเสื้อยืด
คอกลมโดนใช้สื่อสนับสนุน​เรียน​รู้​ผ่าน​การ​มอง​(Visual Strateqies)​ ร่วมกับ​ระบบกล่องงาน​
(Work Boxes.System). ของนักเรียที่​มี​ความ​บกพร่อง​ทาง​สติ​ปัญญา​
ไพโรจน์ ไพรเขียว
ผลของการใช้เทคนิค NDT ต่อการทรงตัวในท่านั่ง ของผู้เรียนพิการซ้อน
ห้องเรียนกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
The Effects of NDT technique on sitting balance In student
with Multiple Disabilities Physical therapy classroom
Udonthani Special Education Center
ยุทธพงษ์ เกษางาม
การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวันโดยใช้ชุดกิจกรรมการพับผ้าของนักเรียน
ที่มีบกพร่องทางสติปัญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
ว่าที่ร้อยตรีรัฐวิชญ์
ทักขนนท์
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เรื่อง การถูบ้าน
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
ชยานันต์ สรวงศิริ
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษามือเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันของเด็กชายภานุกร บังคะบุตร
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ห้องเรียนเตรียมส่งต่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษามือพื้นฐาน
สโรชา เอกอำพัน
การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี โดยการใช้ชุดฝึกการเดินและการทรงตัว
ภาคภูมิ เผ่าเจริญ
ผลของการใช้ชุดบัตรภาพที่มีต่อความสามารถการออกเสียงคำศัพท์ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
เกษสุดา นาฤทธิ์
การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกที่มีต่อความสามารถในการสวมเสื้อมีกระดุมผ่าหน้า
ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ของนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
ปีการศึกษา 2563
ออมอำไพ พะหงษา
ผลการใช้ แบบฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ที่มีผลต่อความสามารถในการเดิน
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ห้องเรียนบุคคล บกพร่องทางสติปัญญา 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
วิชชากร แก้วแสนชัย
ผลของการใช้ชุดฝึกการออกเสียงตามบัตรภาพหมวดร่างกาย ออนไลน์เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาของเด็กออทิสติก
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
ธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์
การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
สำหรับเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีหน่วยบริการบ้านดุง
ปีการศึกษา2563
ลัดดาพร แสงฤทธิ์
ผลของการใช้ชุดฝึกการแยกเพศบุคคล เพื่อพัฒนาความสามารถในการแยกเพศ
บุคคลของเด็กพิการซ้อน
สะใบทิพย์ ขาววิเศษ
การพัฒทักษะการพูดและภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยใช้วิธีการสอนแบบองค์รวม
วิลาวัณย์ พรหมอุดม
ผลของการศึกษาความสามารถทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
การสวมกางเกงเอวยืด โดยใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Support)
ของนักเรียนบุคคลออทิสติก
บุษยากร ขอห้องกลาง
การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยใช้สื่อบันไดลิงทรงตัวไชยา ศรีสุข
ผลการใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ในบุคคลออทิสติก ห้องเรียนเตรียมความพร้อมออทิสติก 2
ชุลีพร คำบุญ
ผลของการใช้ชุดฝึกการติดกระดุมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี หน่วยบริการกุมภวาปี
ณัฏฐ์นลิญ วชิระเมธาโชติ
ผลการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถในการสวมเสื้อยืดคอกลม
ของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
เพ็ญใจ มุมอภัย
การใช้แรงเสริมที่เป็นกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติกทิพย์สุดา คุ้มหินลาด
การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกการนับจำนวน 1-5 เพื่อพัฒนาทักษะทางสติปัญญา
หรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่องการนับเลขจำนวน 1-5
ของบุคคลพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
จุฑามาศ พลเสน
ศึกษาการรับรู้และแสดงออกทางภาษาของบุคคลออทิสติกด้วยชุดฝึก กระดานสื่อสารศศิประภา สนั่นเอื้อ
ผลการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้ตารางสี่ช่องที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการเดินก้าวข้ามสิ่งกีดขวางของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
นิตาพฤต สมกุลทวี
การใช้ชุดฝึกทักษะการนับจำนวนตัวเลข 1 ถึง 10กานต์รวี บุราณปู่
การปรับพฤติกรรมการเล่นร่วมกับเพื่อนของเด็กออทิสติกโดยวิธีการใช้ภาพจรุณณี อุ่นเที่ยว
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่มีต่อความสามารถ
ด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กออทิสติก
สุพรรณี พลแสง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่
ในการพลิกตะแคงตัวคว่ำและหงายของเด็กสมองพิการ
เกศรา นนทะริ
ผลการใช้ชุดฝึกทักษะด้านการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติก
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
จิราภรณ์ เบ้าพงษ์
ผลการใช้ชุดสื่อบัตรภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อความหมาย
เด็กบกพร่องทางสติปัญญา
วรารักษ์ เสาเวียง
การปรับพฤติกรรมการเข้า-ออกชั้นเรียนของเด็กออทิสติกโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงกรวิภา เกตุกะราช
ผลของการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวในการลดพฤติกรรมซ้ำๆ
ของเด็กออทิสติกระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
ปิยฉัตร ประทุมรัตน์
ประสิทธิผลของการให้โปรแกรมกายภาพบำบัดฝึกยืนในนักเรียนที่มีภาวะสมองพิการบุษริน อ้อยกลาม
การเพิ่มมุมองศาของข้อเท้า โดยใช้ไม้ยืดน่อง ในเด็กสมองพิการ (CP)
ระดับชั้นเตรียมความพร้อม
อารยาพร ธิมาชัย
ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้การหมุนเปิด-ปิดฝาวัตถุด้วยตนเองเพื่อพัฒนา
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จิราพัชร เกื้ออนันต์
ศึกษาความสามารถการเขียนพยัญชนะไทยของบุคคลออทิสติกที่รับบริการ
ที่หน่วยบริการโนนสะอาดโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ศรอนงค์ อภินาคพงศ์
ผลการใช้ชุดกล่องงานต่อการรับรู้อวัยวะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสิติปัญญาชรินทิพย์ ศิริภาพ
สามารถปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาวตามแบบที่กำหนดได้ที่มีต่อความสามารถ
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับบุคลที่มีความยกพร่องทางสติปัญญา
มาลิณี จันทร์ภิรมย์
การพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยระบบแลกเปลี่ยน
รูปภาพเพื่อการสื่อสาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี หน่วยบริการกุดจับ
ปีการศึกษา 2563
สุธาทิพย์ เพชรกันหา
การพัฒนาทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาของบุคคลออทิสติกด้วยชุดฝึก
กระดานสื่อสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
พงศกร วงศ์นวรัตน์
การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการปั้นดินน้ำมันสำหรับบุคคลออทิสติกธัญญพร พงษ์สิทธิศักดิ์
การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง ของเด็กชายกฤษณะ พูลราม โดยใช้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรจรุงวิทย์ พะหงษา
ผลของการจัดประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าว
ของเด็กออทิสติก ของนักเรียนบุคคลออทิสติก
พงศ์รัตน์ ศรีวรรณวงษ์
การฝึกลากเส้นพื้นฐานของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอรสา ศิริรัตนพงษ์
การพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารของเด็กออทิสติกจากการสอนโดยใช้วิธีเพ็คส์(PECS)ณัฐฐิญา มาลาหอม
การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคคลที่มีความยกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ
เกียรติศักดิ์ ศรีสมเกียรติ
ศึกษาความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทยของบุคคลบกพร่องทางการได้ยิน
หน่วยบริการหนองหาน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
วัชระ ปัดชา
การลดพฤติกรรมที่ไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล
ชุติกาญจน์ นิเทศ
การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ โดยการใช้ชุดฝึกการลากเส้น
ตามรอยเส้นประ 13 เส้นและแบบฝึกการลากเส้นตามรอยประแบบต่าง ๆ
ธงชัย คชแสง
การเสริมแรงพฤติกรรมของเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมพรีแมคธิดาทิพย์ บุทธิจักร
Back to top