Skip to content

หน่วยบริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี มีหน่วยบริการ จำนวน 15 หน่วยบริการ ได้แก่

หน่วยบริการเพ็ญ 1

ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150

ครูประจำหน่วยบริการ

นายพงศ์รัตน์ ศรีวรรณวงษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ติดต่อสอบถาม :

086-8329289

ข้อมูลเพิ่มเติม :

หน่วยบริการเพ็ญ 2
หน่วยบริการบ้านดุง
หน่วยบริการหนองหาน

 

 

5) หน่วยบริการกุดจับ ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 เลขที่ 1 บ้านเฟีย ถนนหนองวัวซอ-คำบง ตำบลเมืองเฟีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41250

6) หน่วยบริการโนนสะอาด ตั้งอยู่ที่ วัดศิรินทราวาส 175 หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41240

7) หน่วยบริการหนองวัวซอ ตั้งอยู่ที่ 7 หมู่ 1 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220

8) หน่วยบริการกุมภวาปี ตั้งอยู่ที่ 52 หมู่ 5 ตำบลวยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41110

9) หน่วยบริการบ้านผือ 1 ตั้งอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41160

10) หน่วยบริการบ้านผือ 2 ตั้งอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว หมู่6 บ้านกลางน้อย อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

11) หน่วยบริการหนองแสง ตั้งอยู่ที่ศูนย์จัดจำหน่ายและแสดงสินค้าโอท็อปตำบลทับกุง(โค้งเกษตร) หมู่ 3 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41340

12) หน่วยบริการวังสามหมอ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 184 หมู่ 5 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ บ้านหนองแวงเจริญ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280

13) หน่วยบริการสร้างคอม ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ดำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260

14) หน่วยบริการพิบูลรักษ์ ตั้งอยู่ที่ กศน.อำเภอพิบูลย์รัก 25 หมู่ 11 บ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130 

15) หน่วยบริการไชยวาน ตั้งอยู่ที่ 74 หมู่ 7 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290

Back to top