PLC
0 0
Read Time:27 Second

วันที่ 20-21 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยท่านวิทยากร ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถวางแผน การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %