ที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปีการศึกษา บทคัดย่อ
1 การพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กออทิสติกแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กออทิกติกในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี นายพิชิต  สนั่นเอื้อ 2562 Download
2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี นายพิชิต  สนั่นเอื้อ 2564 Download
3 การประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช 2564 นายประนม  มะธิปิไข
นายไพโรจน์  ไพรเขียว
นายยุทธพงษ์ เกษางาม
2564 Download

Full-text

4 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี นางสาวอารีย์ สุวรรณพรหม
ว่าที่ ร.ต.รัฐวิชญ์ ทักขนนท์
นางสาวปิยฉัตร ประทุมรัตน์
2564 Download

Full-text

 

รูปแบบการบริหาร PICHIT Model

 

รูปแบบการบริหาร UD SPECIAL Model

Back to top