logo school

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพรวมรับฟังการบรรยาย

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเบิก - จ่ายเงินพัสดุ สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยท่านผู้อำนวยการ พิชิต สนั่นเอื้อ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมในครั้งนี้ ภายในงานตอนเช้าผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม นางวิลาสินี กระฐินหอม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมแก่ประธานในพิธีได้รับทราบ กิจกรรมการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งในตอนเช้าเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบการเบิกจ่าย...

ประกาศ

ภาพกิจกรรม