logo school

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพรวมรับฟังการบรรยาย

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเบิก - จ่ายเงินพัสดุ สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยท่านผู้อำนวยการ พิชิต สนั่นเอื้อ...

ผู้ใหญ่ใจดีคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอขอบพระคุณ ท่านณรงค์ พลละเอียด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๕๔ ที่มามอบเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ แก่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ขอบพระคุณมากครับ

ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญมหาชาติ

-คณะครู บุคลากร และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันถวายต้นเงินในงานบุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ ณ วัดบ้านหนองบุ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พิธีมอบทุนในมูลนิธิคุณพุ่ม

-วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี...

วันครู

-วันที่ 16 มกราคม 2562 ท่านผู้อำนวยการพิชิต สนั่นเอื้อ และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น" ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 ณ หอประชุมอเนกประสงค์...

ประกาศ