Skip to content

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายภาคภูมิ เผ่าเจริญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสโรชา ปรีดาธนโชติ

ตำแหน่ง ครู

นายไชยา ศรีสุข

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกรวิภา เกตุกะราช

ตำแหน่ง ครู

นายวรวุฒิ จันทร์อ่อน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวพันติชา ประพันธมิตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนัชนันท์ วัชระสกุลเกียรติ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.ประมวล ขุนเขาขจี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายวิทวัส ช่างคิด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวลัคนา พระแท่น

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวผกามาศ ทรงศิริ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวกุสุมา สุระขันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายธานินย์  มุมอภัย
ตำแหน่ง  อัตราจ้าง

Back to top