กลุ่มบริหารงานทั่วไป

     นางสาวสโรชา ปรีดาธนโชติ           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

        นายภาคภูมิ  เผ่าเจริญ                        ตำแหน่ง ครู

             นายไชยา  ศรีสุข                           ตำแหน่ง ครู

     นางสาวกรวิภา  เกตุกะราช                   ตำแหน่ง ครู

       นางสาวจรุณณี  อุ่นเที่ยว                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

     นางสาวจิราภรณ์  เบ้าพงษ์                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   นางสาวพันติชา  ประพันธมิตร                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  นางสาวนัชนันท์  วัชระสกุลเกียรติ              ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

    ว่าที่ร้อยตรีประมวล  ขุนเขาขจี                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

         นายวรวุฒิ  จันทร์อ่อน                    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

    นายเกียรติศักดิ์  ศรีสมเกียรติ           ตำแหน่ง พนักงานราชการ

         นายจรุงวิทย์  พะหงษา              ตำแหน่ง พนักงานราชการ

       นางสาวผกามาศ  ทรงศิริ              ตำแหน่ง พนักงานราชการ

       นางสาวกุสุมา  สุระขันธ์                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Back to top