Skip to content

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสโรชา ปรีดาธนโชติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายภาคภูมิ เผ่าเจริญ
ตำแหน่ง ครู

นายไชยา ศรีสุข
ตำแหน่ง ครู


นางสาวกรวิภา เกตุกะราช
ตำแหน่ง ครู


นางสาวจรุณณี อุ่นเที่ยว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ เบ้าพงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวพันติชา ประพันธมิตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวนัชนันท์ วัชระสกุลเกียรติ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


ว่าที่ ร.ต.ประมวล ขุนเขาขจี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายวรวุฒิ จันทร์อ่อน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายเกียรติศักดิ์ ศรีสมเกียรติ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นายจรุงวิทย์ พะหงษา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นางสาวผกามาศ ทรงศิริ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นายธงชัย คชแสง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวกุสุมา สุระขันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


Back to top