Skip to content

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเกษสุดา นาฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชยานันต์ สรวงศิริ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวพีริยา มโนเอื้อ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายวิชชากร แก้วแสนชัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศศิประภา สนั่นเอื้อ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุชัญญา ลือชา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนาถยา โสภา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ