Skip to content

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชยานันต์ สรวงศิริ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุคนธ์ ผาสุข

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเกษสุดา นาฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู

นายธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์

ตำแหน่ง ครู

นายวิชชากร แก้วแสนชัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพีริยา มโนเอื้อ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศศิประภา สนั่นเอื้อ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุชัญญา ลือชา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนาถยา โสภา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

Back to top