Skip to content

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนิตาพฤต สมกุลทวี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพัชรี สิมสีพิมพ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์อาภรณ์ คล้ายหิรัญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวอภิดา สาแก้ว

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจุฑามาศ พลเสน

ตำแหน่ง ครู

นายยุทธพงษ์ เกษางาม

ตำแหน่ง ครู

นายศิวกร โกสินธุ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวนัทธมน บุญลือ

ตำแหน่ง ครู

นางอุมาพร ผาบจันดา

ตำแหน่ง ครู

นายพีรากร อัคพิน

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพันติชา ประพันธมิตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวลัคนา พระแท่น

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวณัชชา เพ็ชรรัตน์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธรรมรัตน์ แพงสาระ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสิรัญญา ทิพยศรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญพร พงษ์สิทธิศักดิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางณัฐฐิญา มาลาหอม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวธิดาทิพย์ บุทธิจักร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล

นางสาวกุสุมา สุระขันธ์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก