Skip to content

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายไพโรจน์  ไพรเขียว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวทิพย์อาภรณ์ คล้ายหิรัญ
ตำแหน่ง ครู
นางสาวทิพย์สุดา  คุ้มหินลาด
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสะใบทิพย์  ขาววิเศษ 
ตำแหน่ง ครู

นางชุลีพร  คำบุญ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวจุฑามาศ  พลเสน
ตำแหน่ง ครู


นายยุทธพงษ์  เกษางาม
ตำแหน่ง ครู


นางสาวนิตาพฤต  สมกุลทวี
ตำแหน่ง ครู


นางวรารักษ์  เสาเวียง
ตำแหน่ง ครู


นางสาวเกศรา  นนทะริ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษริน  อ้อยกลาม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวกานต์รวี  บุราณปู่
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสุพรรณี พลแสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวอารยาพร ธิมาชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายพีรากร อัคพิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางสาวสุธาพร แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวธันยานี โกบยาหยัง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางณัฐฐิญา มาลาหอม
ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นางสาวธัญญพร พงษ์สิทธิศักดิ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นางสาวชุติกาญจน์  นิเทศ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดาทิพย์  บุตรธิจักร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Back to top