กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

                      ว่าที่ ร.ต. รัฐวิชญ์  ทักขนนท์                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

       นางวิลาวัณย์  พรหมอุดม                      ตำแหน่ง ครู

          นางเพ็ญใจ  มุมอภัย                         ตำแหน่ง ครู

    นางสาวบุษยากร  ขอห้องกลาง                  ตำแหน่ง ครู

     นางสาวปิยฉัตร  ประทุมรัตน์                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

           นางนิพาดา  ทุ่งล้อม                      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Back to top