พฤหัส. เม.ย. 9th, 2020

ครู

นางสโรชา เอกอำพัน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชยานันต์ สรวงศิริ
ครูชำนาญการ
นางสาวนิตยา อินทรขีนี
ครูชำนาญการ
นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน
ครูชำนาญการ
นางสุคนธ์ ผาสุข
ครูชำนาญการ
นางสาวทิพย์อาภรณ์ คล้ายหิรัญ
ครู
นายประนม มะธิปิไข
ครู
นางสาวเกษสุดา นาฤทธิ์
ครู
นายภาคภูมิ เผ่าเจริญ
ครู
นางออมอำไพ พะหงษา
ครู
นางสาวภัทรพร ฤทธิวัชร
ครู
นางวิลาสินี กระฐินหอม
ครู
นายไชยา ศรีสุข
ครู
นายธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์
ครู
นางสาวทิพย์สุดา คุ้มหินลาด
ครู
นายวิชชากร แก้วแสนชัย
ครู
นางสาวบุษยากร ขอห้องกลาง
ครู
นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษ
ครู
นางวิลาวัณย์ พรหมอุดม
ครูผู้ช่วย
นางชุลีพร คำบุญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑามาศ พลเสน
ครูผู้ช่วย
นายยุทธพงษ์ เกษางาม
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิตาพฤต สมกุลทวี
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีรัฐวิชญ์ ทักขนนท์
ครูผู้ช่วย
นางสาวศศิประภา สนั่นเอื้อ
ครูผู้ช่วย
นางวรารักษ์ เสาเวียง
ครูผู้ช่วย
นางสาวกรวิภา เกตุกะราช
ครูผู้ช่วย
นางสาวเกศรา นนทะริ
ครูผู้ช่วย