Skip to content

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายพิชิต สนั่นเอื้อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

โทร. 095-962-2966

นางสาวอารีย์ สุวรรณพรหม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

โทร. 084-409-8814

นายประนม มะธิปิไข

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

โทร. 086-229-7552

Back to top