Skip to content

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางนิภาพร ศักดิ์แสน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

โทร. 089-841-8945

นายภาคภูมิ เผ่าเจริญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 080-860-1877

นางสาวอารีย์ สุวรรณพรหม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

โทร. 084-409-8814

นายไพโรจน์ ไพรเขียว

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร. 080-473-0483