Skip to content

ข้อมูลพื้นฐาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 242 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลง “ทุ่งลีตาห้า” มีเนื้อที่ จำนวน 15-1-48 ไร่ รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดอุดรธานี (เด็กพิการเรียนรวม) จำนวน 5 เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

อีกทั้งครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการบริการในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 อำเภอ โดยมีหน่วยบริการ จำนวน 15 หน่วยบริการ ได้แก่ 

1. หน่วยบริการเพ็ญ 1 

2. หน่วยบริการเพ็ญ 2  

3. หน่วยบริการหนองหาน 1

4. หน่วยบริการหนองหาน 2

5. หน่วยบริการกุมภวาปี 

6. หน่วยบริการหนองแสง 

7. หน่วยบริการบ้านผือ 1

8. หน่วยบริการบ้านผือ 2

9. หน่วยบริการหนองวัวซอ  

10. หน่วยบริการกุดจับ 

11. หน่วยบริการวังสามหมอ 

12. หน่วยบริการบ้านดุง 

13. หน่วยบริการโนนสะอาด

14. หน่วยบริการสร้างคอม

และ 15. หน่วยบริการไชยวาน 

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น


2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ


3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยอื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ


4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ


5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา


6. เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด


7. จัดระบบสนับสนุนการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด


8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กพิการ 9 ประเภท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

2. การได้ยิน

3. ทางสติปัญญา

4. ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

5. ทางการเรียนรู้

6. ทางการพูด และภาษา

7. ทางพฤติกรรม หรืออารมณ์

8. ออทิสติก

และ 9. พิการซ้อน

สีประจำศูนย์ฯ

 

ม่วง – ชมพู

สัญลักษณ์ประจำศูนย์ฯ