ข้อมูลพื้นฐาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 242 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลง “ทุ่งลีตาห้า” มีเนื้อที่ จำนวน 15-1-48 ไร่ รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดอุดรธานี (เด็กพิการเรียนรวม) จำนวน 5 เขต ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี อีกทั้งครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการบริการในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 อำเภอ โดยมีหน่วยบริการ จำนวน 11 หน่วย ได้แก่ ได้แก่ หน่วยบริการเพ็ญ 1 หน่วยบริการเพ็ญ 2  หน่วยบริการหนองหาน หน่วยบริการกุมภวาปี หน่วยบริการหนองแสง หน่วยบริการบ้านผือ หน่วยบริการหนองวัวซอ  หน่วยบริการกุดจับ หน่วยบริการวังสามหมอ หน่วยบริการบ้านดุง และหน่วยบริการโนนสะอาด

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม      โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ  บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยอื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ

5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา

6. เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด

7. จัดระบบสนับสนุนการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด

8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กพิการ 9 ประเภท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

1.  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

2.  การได้ยิน

3.  ทางสติปัญญา

4.  ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

5.  ทางการเรียนรู้

6.  ทางการพูด และภาษา

7.  ทางพฤติกรรม หรืออารมณ์

8.  ออทิสติก

9.  และพิการซ้อน

สีประจำศูนย์ฯ

น้ำเงิน – แสด

สัญลักษณ์ประจำศูนย์ฯ

Back to top