วิสัยทัศน์

 

ภายในปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นสถานศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ

  1. การพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ
  3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
  4. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เอกลักษณ์ของศูนย์ฯ

 

ศูนย์ฯ สะอาด บรรยากาศร่มรื่น

 

อัตลักษณ์

 

ไหว้เป็น เล่นสนุก มีความสุขกับการเรียน

 

เป้าประสงค์

  1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  2. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และให้บริการนักเรียนพิการ
  4. นักเรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
  5. หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
Back to top