Skip to content

วิสัยทัศน์

  • “สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
  • พัฒนาผู้พิการอย่างมืออาชีพ
  • โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
  • ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
  • น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปีการศึกษา 2569”

พันธกิจ

1. พัฒนากระบวนการค้นหา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาพิเศษ

2. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการและชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือผู้พิการ

4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและพื้นฐานทักษะวิชาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7. พัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการทางการศึกษาพิเศษกับผู้พิการแต่ละประเภท

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ

9. พัฒนาการประสานความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

10. พัฒนารูปแบบวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

11. เสริมสร้างเจตคติที่ดีในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

12. ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มงานมีระบบนิเทศ กำกับติดตามการปฏิบัติงานเชิงระบบ

13. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการและชุมชน สามารถช่วยเหลือผู้พิการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนด

5. ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและพื้นฐานทักษะวิชาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

6. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7. บุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษาพิเศษกับผู้พิการแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

8. บุคลากรประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ

9. หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันทางศาสนา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

10. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีรูปแบบวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย

11. บุคลากรมีเจตคติที่ดีและนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

12. สถานศึกษามีระบบนิเทศ กำกับติดตามการปฏิบัติงานเชิงระบบ

13. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในบริหารจัดการ

อัตลักษณ์

 

“พัฒนาการดี มีความสุขกับการเรียนรู้”

 

พัฒนาการดี หมายถึง ผู้เรียนมีพัฒนาการบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว

มีความสุขในการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดี และเพลิดเพลินต่อการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของผู้เรียน ส่งผลให้เกิดความสนใจ อยากที่จะเรียนรู้ มีความสุข และความสนุกสนาน

เอกลักษณ์ของศูนย์ฯ

 

“ความปลอดภัยเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งให้เด็กพิการ”

 

ความปลอดภัยเป็นหนึ่ง  หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สำหรับผู้มารับบริการทางการศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่ผู้รับบริการ

เป็นที่พึ่งให้เด็กพิการ หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการทุกประเภท โดยการจัดหา สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการ