หน่วยบริการ

       นางสาวณัฏฐ์นลิญ  วชิระเมธาโชติ                              ตำแหน่ง ครู                       หน่วยบริการกุมภวาปี

 

              นางออมอำไพ  พะหงษา                                    ตำแหน่ง ครู                                        หน่วยบริการเพ็ญ 1

              นางลัดดาพร  แสงฤทธิ์                                    ตำแหน่ง ครู                                        หน่วยบริการบ้านดุง

            นางสาวชรินทร์ทิพย์  สิริภาพ                        ตำแหน่ง พนักงานราชการ                              หน่วยบริการหนองผือ

             นายพงศกร  วงศ์นวรัตน์                           ตำแหน่ง พนักงานราชการ                          หน่วยบริการหนองแสง

            นายพงศ์รัตน์  ศรีวรรณวงษ์                       ตำแหน่ง พนักงานราชการ                             หน่วยบริการเพ็ญ 2 

             นางสาวสุธาทิพย์  เพชรกันหา                       ตำแหน่ง พนักงานราชการ                             หน่วยบริการบ้านดุง

             นางสาวจิราพัชร  เมาแรต                          ตำแหน่ง พนักงานราชการ                             หน่วยบริการวังสามหมอ

                  นายวัชระ  ปัดชา                               ตำแหน่ง พนักงานราชการ                            หน่วยบริการหนองหาน

           นางสาวมาลิณี  จันทร์ภิรมย์                        ตำแหน่ง พนักงานราชการ                           หน่วยบริการวังสามหมอ

             นางสาวพัชรินทร์  อารีเอื้อ                           ตำแหน่ง พนักงานราชการ                           หน่วยบริการโนนสะอาด

             นางสาวจุฑามาศ  ทรงศิริ                          ตำแหน่ง พนักงานราชการ                               หน่วยบริการกุดจับ

Back to top