Skip to content

หน่วยบริการ

นางสาวณัฏฐ์นลิญ วชิระเมธาโชติ
ตำแหน่ง ครู
หน่วยบริการกุมภวาปี

นางออมอำไพ พะหงษา
ตำแหน่ง ครู
หน่วยบริการเพ็ญ 1

นางลัดดาพร แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
หน่วยบริการบ้านดุง

นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน่วยบริการหนองหาน

นางสาวชรินทิพย์ ศิริภาพ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการบ้านผือ

นายพงศกร วงศ์นวรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการหนองแสง

นายพงศ์รัตน์ ศรีวรรณวงษ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการเพ็ญ 2

นางสาวสุธาทิพย์ เพชรกัณหา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการบ้านดุง

นางจิราพัชร เมาแรต
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการวังสามหมอ

นายวัชระ ปัดชา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการหนองหาน

นางสาวมาลิณี จันทร์ภิรมย์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการหนองวัวซอ

นางสาวพัชรินทร์ อารีเอื้อ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการโนนสะอาด

นางสาวจุฑามาศ ทรงศิริ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการกุดจับ

Back to top