Skip to content

ประวัติความเป็นมา

Picประวัติ

ในปี 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอมาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการต่อคณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงศึกษาที่ ศธ 0205/4993 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2542) และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 และได้ลงมติเห็นชอบในหลักการ มาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  และให้ดำเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้อนุมัติให้กรมสามัญศึกษา เตรียมการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการเพิ่มอีก 9 แห่ง โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษ (เขตการศึกษา)    ครบทั้ง 13 แห่งตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 9 (พ.ศ.2540 – 2544) ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับการจัดอัตรากำลังเข้าปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการจะเกลี่ยอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่ขอตั้งอัตราใหม่นอกจากนี้ ตามมาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  โดยมีสาระสำคัญประการหนึ่งในโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ คือ ให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์เตรียมการโดยนำนโยบายไปสู่  การปฏิบัติ จัดทำและจัดสรรงบประมาณให้แก่ สถานศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการศึกษา บำบัด ฟื้นฟู และดำเนินการระบบส่งต่อโรงเรียนและชุมชน โดยมีเงื่อนไขในชั้นนี้คือ ให้โรงเรียนศึกษาพิเศษของกรมสามัญศึกษาใน 35 จังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และจะเลือกโรงเรียนอื่นที่เหมาะสมเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดในอีก 40 จังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษาครบทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี  โดยมีนายอำนาจ  ชนชนะชัยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

จากนั้นกรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้นายเรืองเวช ผาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี มาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 993/2544 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2544 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2549 นายวิจิตร พิมพกรรณ เป็นผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 นายพิชิต สนั่นเอื้อ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 176/2552 สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552    โดยตั้งอยู่ภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2553 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 242 หมู่ 3 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางนิภาพร  ศักดิ์แสน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี มาจนถึงปัจจุบัน