logo school

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา ครบทุกจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี โดยมีนายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ต่อมา กรมสามัญมีคำสั่งให้นายเรืองเวช ผาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ๙๙๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีนายวิจิตร พิมพกรรณ เป็นผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี มีนายพิชิต สนั่นเอื้อ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๘๗/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยตั้งอยู่ภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด อุดรธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๔๒หมู่ ๓ บ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเปิดให้บริการด้านการศึกษาพิเศษมา จนถึงปัจจุบัน