Skip to content

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนิตาพฤต สมกุลทวี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวทิพย์อาภรณ์ คล้ายหิรัญ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวอภิดา สาแก้ว

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษ

ตำแหน่ง ครู

นางชุลีพร คำบุญ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจุฑามาศ พลเสน

ตำแหน่ง ครู

นายยุทธพงษ์ เกษางาม

ตำแหน่ง ครู

นางสาวบุษริน อ้อยกลาม

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอารยาพร  ธิมาชัย

ตำแหน่ง ครู

นายพีรากร อัคพิน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวณัชชา เพ็ชรรัตน์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธรรมรัตน์ แพงสาระ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวชนาพร ทรายสุวรรณ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางณัฐฐิญา มาลาหอม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวธิดาทิพย์ บุทธิจักร

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล

โรงเรียนคู่ขนาน