กลุ่มบริหารงานวิชาการ

       นายไพโรจน์  ไพรเขียว             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

  นางสาวทิพย์อาภรณ์  คล้ายหิรัญ                ตำแหน่ง ครู

    นางสาวทิพย์สุดา  คุ้มหินลาด                  ตำแหน่ง ครู

     นางสาวสะใบทิพย์  ขาววิเศษ                   ตำแหน่ง ครู

            นางชุลีพร  คำบุญ                           ตำแหน่ง ครู

       นางสาวจุฑามาศ  พลเสน                        ตำแหน่ง ครู

       นายยุทธพงษ์  เกษางาม                    ตำแหน่ง ครู

      นางสาวนิตาพฤต  สมกุลทวี                     ตำแหน่ง ครู

         นางวรารักษ์  เสาเวียง                     ตำแหน่ง ครู

        นางสาวเกศรา  นนทะริ                    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

       นางสาวบุษริน  อ้อยกลาม                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

         นางกานต์รวี  บุราณปู่                     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

         นางสุพรรณี  พลแสง                     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

       นางสาวอารยาพร  ธิมาชัย                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

          นายพีรากร  อัคพิน                       ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

       นางสาวสุธาพร  แน่นอุดร                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

     นางสาวอุษามณี  ดรบัณฑิต                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

    นางสาวธันยานี  โกบยาหยัง                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

     นางสาวณัฐฐิญา  มาลาหอม             ตำแหน่ง พนักงานราชการ

  นางสาวธัญญพร  พงษ์สิทธิศักดิ์        ตำแหน่ง พนักงานราชการ

Back to top