Skip to content
รู้จักเรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ  บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยอื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ
5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา
6. เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
7. จัดระบบสนับสนุนการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ประชาสัมพันธ์

ข่าว ประชาสัมพันธ์ ศกศ.อด

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2565

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด… Read More »ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2565

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ… Read More »กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

ข่าว ประกาศ ศกศ.อด

หน่วยบริการ

งานหน่วยบริการ ศกศ.อด

ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี เปิดให้บริการห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนชุมชนสามพร้าว และ 2. โรงเรียนบ้านหนองบัว

0

ข้าราชการครู

0

พนักงานราชการ

0

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

0

นักเรียน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

รายงานสถานการณ์โควิด-19

Back to top