Skip to content

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

ว่าที่ ร.ต.รัฐวิชญ์ ทักขนนท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นางวิลาวัณย์ พรหมอุดม

ตำแหน่ง ครู

นางเพ็ญใจ มุมอภัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวบุษยากร ขอห้องกลาง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวปิยฉัตร ประทุมรัตน์

ตำแหน่ง ครู

นางนิพาดา ทุ่งล้อม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Back to top