Skip to content

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นางเพ็ญใจ มุมอภัย

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวบุษยากร ขอห้องกลาง

ตำแหน่ง ครู

นางวิลาวัณย์ พรหมอุดม

ตำแหน่ง ครู

นางนิพาดา ทุ่งล้อม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวธาวินี ศรีพุทธา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา ครองยุติ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายเกียรติศักดิ์ ศรีสมเกียรติ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ