Skip to content

ข้อมูลพื้นฐาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 242 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลง “ทุ่งลีตาห้า” มีเนื้อที่ จำนวน 15-1-48 ไร่ รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดอุดรธานี (เด็กพิการเรียนรวม) จำนวน 5 เขต ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี อีกทั้งครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการบริการในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 อำเภอ โดยมีหน่วยบริการ จำนวน 11 หน่วย ได้แก่ ได้แก่ หน่วยบริการเพ็ญ 1 หน่วยบริการเพ็ญ 2  หน่วยบริการหนองหาน หน่วยบริการกุมภวาปี หน่วยบริการหนองแสง หน่วยบริการบ้านผือ หน่วยบริการหนองวัวซอ  หน่วยบริการกุดจับ หน่วยบริการวังสามหมอ หน่วยบริการบ้านดุง และหน่วยบริการโนนสะอาด

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น


2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ


3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยอื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ


4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ


5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา


6. เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด


7. จัดระบบสนับสนุนการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด


8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กพิการ 9 ประเภท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย


1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น


2. การได้ยิน


3. ทางสติปัญญา


4. ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ


5. ทางการเรียนรู้


6. ทางการพูด และภาษา


7. ทางพฤติกรรม หรืออารมณ์


8. ออทิสติก


9. และพิการซ้อน

สีประจำศูนย์ฯ

 

น้ำเงิน – แสด

สัญลักษณ์ประจำศูนย์ฯ