Skip to content

หน่วยบริการ

นางออมอำไพ พะหงษา
ตำแหน่ง ครู
หน่วยบริการเพ็ญ 1

นางสาวณัฏฐ์นลิญ วชิระเมธาโชติ
ตำแหน่ง ครู
หน่วยบริการกุมภวาปี

นางลัดดาพร แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
หน่วยบริการบ้านดุง

นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน่วยบริการหนองหาน

นางสาวชรินทิพย์ ศิริภาพ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการบ้านผือ

นายพงศกร วงศ์นวรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการหนองแสง

นายพงศ์รัตน์ ศรีวรรณวงษ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการเพ็ญ 2

นางจิราพัชร เมาแรต
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการวังสามหมอ

นายวัชระ ปัดชา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการหนองหาน

นางสาวมาลิณี จันทร์ภิรมย์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการหนองวัวซอ

นางสาวพัชรินทร์ อารีเอื้อ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการโนนสะอาด

นางสาวจุฑามาศ ทรงศิริ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน่วยบริการกุดจับ

Back to top