Skip to content
Home » มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

 • by
0 0
Read Time:2 Minute, 17 Second

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ขึ้นและมีการ แพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในการกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดังกล่าว และเพื่อให้ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มารับบริการ ได้ถือปฏิบัติใน การดูแลและป้องกันตนเอง รวมทั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 3 มกราคม 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้ปฎิบัติตามมติที่ประชุม ดังนี้

 1. ให้งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ตั่งแต่ วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565
 2. งดจัดงานวันเด็ก
 3. งดจัดงานวันครู
 4. ให้ครูบุคลากรที่เดินทางไปต่างจังหวัด หรือมีญาติเดินทางมาจากต่างจังหวัด ปฏิบัติงานโดย work from home เป็นระยะเวลา 7 วัน และทำการตรวจ ATK ก่อนกลับมาปฏิบัติงาน

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี มีดังนี้

 1. ให้ครูที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่เวรประจำวันมาปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามประกาศ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี อย่างเคร่งครัด
 2. ครูเวรประจำวันทำการคัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ทุกคนที่เข้ามาภายใน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
 3. สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในสถานศึกษา และที่อื่นๆ
 4. ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาดนานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง
 5. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่
 6. ทำความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาด ห้องเรียนอาคาร และบริเวณต่างๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงจัดให้มีถังขยะ มูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไปกำจัดทุกวัน
 7. ลดการแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น
 8. สำหรับครูบุคลากรที่ไม่มีคำสั่งอยู่เวรยาม ให้ปฏิบัติงานโดย work from home ที่บ้าน ให้บุคลากรถือปฏิบัติจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

 

Download : มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%