พฤหัส. เม.ย. 9th, 2020

เอกสาร

ฝ่ายวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษา 62
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาศูนย์ฯอุดรธานี
SARศูนย์ฯอุดรธานี
ฝ่ายงบประมาณ  
กฎกระทรวง-7-ฉบับ-เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560คู่มือ-เอกสารเบิกค่าการศึกษาบุตรขั้นตอนการส่งเอกสารยืมเงิน
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเอกสารต่างๆ การเงิน
ฝ่ายบุคคล  
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรข้าราชการบันทึกข้อความลาออกจากการปฏิบัติงาน-กรณีอื่นยกเว้นข้าราชการคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบสมัครงานเป็นบุคลากร-ศูนย์อุดรแบบคำร้องขอหนังสือทางราชการ-กลุ่มบุคคล
ใบลาบุคลากรภายในศูนย์แบบฟอร์มเก็บข้อมูลบุคลากรศูนย์อุดร
ใบลาหน่วยบริการแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
ฝ่ายทั่วไป
คำสั่งเวรประจำวันปีการศึกษา 2562 (เทอม2)
งานสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 
คู่มือรายการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก-สื่อ-บริการ-ทางการศึกษาSerial ศูนย์ฯอุดรธานี
โปรแกรม IEP-ONLINESerial สพม.20
Serial อุดรเขต 3Serial สพม.20
Serial อุดรเขต 4Serial อุดรเขต 2
คู่มือ การติดตั้งโปรแกรม IEP Online 1.61.3PDF การเปลี่ยน Font ใน Windows 10