เอกสาร

กลุ่มวิชาการ 
คำสั่งสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 63หลักสูตรสถานศึกษา 62
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาศูนย์ฯอุดรธานี
SARศูนย์ฯอุดรธานี
บันทึกข้อความ-ส่งต่อนักเรียนภายนอก
บันทึกข้อความ-ส่งต่อนักเรียนภายใน
กลุ่มกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินไปราชการบันทึกข้อความรายงานใบสำคัญชดใช้เงินยืมแบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญติดกากตั๋วเครื่องบินใบสำคัญรับเงินใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสัญญายืมเงิน
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรข้าราชการบันทึกข้อความลาออกจากการปฏิบัติงาน-กรณีอื่นยกเว้นข้าราชการคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบสมัครงานเป็นบุคลากร-ศูนย์อุดรแบบคำร้องขอหนังสือทางราชการ-กลุ่มบุคคล
ใบลาบุคลากรภายในศูนย์แบบฟอร์มเก็บข้อมูลบุคลากรศูนย์อุดร
ใบลาหน่วยบริการแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
คำสั่งเวรประจำวันปีการศึกษา 2562 (เทอม2)
งานสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 
คู่มือรายการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก-สื่อ-บริการ-ทางการศึกษาSerial ศูนย์ฯอุดรธานี
โปรแกรม IEP-ONLINESerial สพม.20
Serial อุดรเขต 3Serial อุดรเขต 1
Serial อุดรเขต 4Serial อุดรเขต 2
คู่มือ การติดตั้งโปรแกรม IEP Online 1.61.3PDF การเปลี่ยน Font ใน Windows 10